Obrazovni plan - Srednja Škola Plav

Go to content

Main menu

Obrazovni plan

O skoli...

PLAN OBRAZOVNO- VASPITNOG RADA
U školskoj 2011/12 godini upisano je 716 učenika raspoređenih u  30 odjeljenja i to:
              I  razred 205 učenika raspoređenih u 8 odjeljenja
R.br Područje rada Broj odjeljenja
1. Gimnazija, 81 učenika 3 odjeljenja
2. Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita   30 učenika 1 odjeljenje
3. Trgovina,ugostiteljstvo, turizam,  43 učenika  2 odjeljenja
4. Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane 25učenika 1 odjeljenje
5 Elektrotehnika 27 učenika 1 odjeljenje

              II  razred 184  učenika raspoređenih u 7 odjeljenja
R.br Područje rada Broj odjeljenja
1. Gimnazija,72 učenika 3 odjeljenja
2. Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita 32 učenika 1 odjeljenje
3. Trgovina,ugostiteljstvo, turizam,  60 učenika 2 odjeljenja
4. Mašinstvo i obrada metala 20 učenika 1 odjeljenje

              III  razred 181 učenika raspoređenih u 8 odjeljenja
R.br Područje rada Broj odjeljenja
1. Gimnazija,66 učenika      3 odjeljanja
2. Zdravstvo,farmacija i socijalna zaštita, 30 učenika      1 odjeljenje
3. Trgovina, ugostiteljstvo, turizam, 43 učenika      2 odjeljenje
4. Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane29 učenika      1 odjeljenje
6. Mašinstvo i obrada metala  13 učenika      1 odjeljenje

              IV razred 146 učenika raspoređenih u 7 odjeljenja
R.br Područje rada Broj odjeljenja
1. Gimnazija,49 učenika    3 odjeljanja
2. Zdravstvo,farmacija i socijalna zaštita 29 učenika    1 odjeljenje
3. Trgovina, ugostiteljstvo, turizam,  31 učenik    2 odjeljenja
4. Geodezija i građevinarstvo 28 učenika    1 odjeljenje


Materijalni uslovi
Školski prostor
        Uzevši kao cjelinu škola  zadovoljava pedagoške nastavne uslove za normalno izvođenje nastave uz konstataciju da je opremljenost kabineta minimalna pa se u narednom periodu aktivnost ka poboljšanju uslova ogleda prije svega u tom pravcu.
  Škola ‚‚Bećo Bašić‚‚ raspolaže sa 3870 m2  +  450,00m2 =  4320 m2  korisne površine:
učionički prostor  (učionica).............................................1846,34 m2
kabineti(za fiziku,računare,jezike,hemiju,biologiju)...........167,62m2
podkrovlje............................................................................450,00m2
radionički prostor (mašinstvo)...............................................139,00m2
kancelarije............................................................................132,19m2
zbornica..................................................................................78,44m2
holovi,sanitarni čvorovi .................................................... 1162,63m2
turistički kabinet..........................,........................................46,80m2
restoran,kuhinja, ..................................................................70,20 m2
Škola raspolaže sa pratećim objektima:
- mašinska radionica..........................................139,00m2
- auto-servis.........................................................87,78m2
Centar za učenje....................................................................450 m2
Sportska sala....................................................................1950,00m2
GRUPA ZA KVALITET I INTERNU EVALUACIJU

U okviru škole djeluje Grupa za kvalitet čija  je svrha rada kontinuirano i sistematsko praćenje i evaluacija kvaliteta rada u školi i unapređenje istog.
Grupa će raditi na sastancima, u početku, jednom sedmično a  direktor škole je imenovao  članove Grupe.
1. Direktor škole: Ramo Kolašinac
•stvara uslove za realizaciju ovog modela;
•obezbjeđuje potrebne tehničke uslove i obuku članova Grupe;
•upoznaje nastavnike, đake, roditelje, stručne saradnike, socijalne partnere sa planom rada grupe za kvalitet;
•direktor je u početku vođa grupe, a kasnije će njegovu dužnosti preuzeti koordinator grupe
2. Koordinator grupe: Bojović Ranko
•definiše ulogu i zadatke grupe za kvalitet u školi;
•priprema obrasce za izvođenje pojedinačnih aktivnosti samoevaluacije;
•dogovara pripremanje uslova za upotrebu modela;
•u stalnom je kontaktu sa direktorom;
•priprema akcioni plan;
•efikasno plasira (upotrebljava) podatke i informacije;
•poziva članove, zakazuje i organizuje sastanke Grupe za kvalitet.
3. Informatičar: Purišić Selmir
•priprema potreban softver i uputstva za korišćenje;
•obučava članove Grupe;
•kontroliše proces anketiranja;
•vrši elektronsku pripremu materijala.
4. Predstavnik pedagoško – psihološke službe
Baković Dzana
•vodi zapisnik sa sastanaka;
•motiviše učenike i zaposlene;
•učestvuje u izradi izvještaja o izvođenju anketiranja.
5. Prijatelj – kritičar
Mikić Milan-predstavvnik savjeta roditelja
•prisustvuje anketiranju;
•daje uputstva za pravilno popunjavanje upitnik

Grupa za kvalitet ima sljedeće uloge:
· Da izvrši detaljnu samoanalizu, koristeći odgovarajuće izvore, u skladu sa ciljevima, kriterijumima i indikatorima, pomoću posebno razvijenih upitnika koje popunjavaju direktori, nastavnici, učenici, roditelji i socijalni partneri;
· Izvrši evaluaciju svoga rada-uočavanje vlastitih prednosti, nedostataka I mogućnosti;
· Odredi vlastite razvojne prioritete i ciljeve;
· Razrađuje strategije, metode i postupke ostvarivanja ktratkoročnih I dugoročnih ciljeva;
· Vrednuje i prati realizaciju planiranog;
· Sve aktivnosti učini transparentnim
Kada su u pitanju oblasti samoevaluacije, grupa za kvalitet če raditi na sljedećim oblastima:
1. Postignuća znanja, vještina i kompetencija prema obrazovnim standardima
2. Kvalitet nastave i učenja
· Nastava opšteobrazovnih predmeta
· Nastava stručno-teorijskih predmeta
· Praktična nastava
3. Kvalitet planova rada nastavnih i vannastavnih aktivnosti
4. Duh (etos) zajednice
5. Upravljanje i rukovođenje ustanovom
6. Podrška koju ustanova pruža učenicima
7. Saradnja škole sa roditeljima socijalnim partnerima, drugim ustanovama i lokalnom sredinom
8. Kadrovski, materijalno-tehnički i bezbjedonosni uslovi rada u ustanovi
Prije procesa samoevaluacije Grupa za kvalitet će napraviti akcioni plan pa tek onda pristupa samoevaluaciji. Nakon sprovedene samoevaluacije Grupa za kvalitet će na osnovu rezultata sačiniti plan za poboljšanje kvaliteta rada  za one oblasti kod kojih je potrebna određena korekcija i poboljšanje.
PLAN ZA UNAPREĐENJE KVALITETA   VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA za Školsku 2011/12 god
Ključne oblasti Način izvršenja Šk.2011/12 godina(vrijeme izvršenja) Nosilac posla Evaluacija
1. Upravljanje, rukovođenje i obezbjeđivanje kadrovskih, materijalno-tehničkih i bezbjednosnih uslova za rad - Na osnovu plana direktora o podizanju kvaliteta nastave, podijeliti poslove i imenovati nosioce posla sa rokovima izvrešenja i načina praćenja retzultata- učešće nastavnika na seminarima- Na osnovu namjenske uplate MPN izvršiti sistematski pregled zaposlenih - Do kraja septembra- u toku školske 2011/12 god- U toku školske godine Direktor,pomoćnik direktora,sekretar- stručni aktivi i predmetni nastavnici- MPN, direktor - praćenje stepena , vremena i načina realizacije -praćenje o posjeti seminarima sa izvešatjem posjetioca seminara-  praćenje realizacije posredstvom Doma zdravlja
2. Duh (etos) zajednice Pravilno planiranje rada nastavnika sa učenicima; razvoj partnerstva i saradnje sa roditeljima; planiranje instruktivnog rada; pedagoško i stručno usavršavanje nastavnika U toku školske 2011/12 i nadalje Dierektor,pomoćnik direktora, pedagog, odjeljenjske starješine i svi nastavnici - Uvid u planiranje rada nastavnika, odjeljenjskih starješina, stručnih aktiva, zajednice učenika, Savjeta roditelja
3. Podrška koju škola pruža učenicima Redovno informisanje učenika o pravima i obavezama;uključivanje učenika u različite prijekte u školi i van nje; savetodavni rad sa učenicima; rad sa zajednicom učenika, Savjetom mladih; pripremanje učenika za upis učenika na studijama; praćenje razvoja i uspjeha studenata  - početak školske 2011/12 i tokom čitave školske godine - direktor,pomoćnik direktora, pedagog, odjeljenjske starješine i koordinator ispred Nastavničkog vijeća za rad sa zajednicom učenika - Uvid u  Godišnji plan rada;planiranje rada odjeljenjskih starješina; planove rada zajednice učenika; organizovanje nastavnika za pripreme učenika za upis i studije; uvid u uspjeh učenika na studijama putem neposrednih kontakata
4. Saradnja škole s roditeljima, drugim školama i lokalnom zajednicom Organizovanje roditeljskih sasatanaka:opšteg i odjeljenjskih; individulani rad sa roditeljima; razmatranje i davanje predloga za podizanje kvalitata nastave od strane Savjeta roditelja; sklapanje ugovora sa poslodavcima i organizovanje zajedničkog sastanka; učešće i realizacija projekata na nivou lokalne zajednice i organizovanje raličitih manifestacija lokalnog karaktera - do 20 septembra i tokom čitave školske godine - direktor, pomoćnik direktora,pedagog, odjeljenjske starješine i nastavnici koji su zadužena za realizaciju projekata - uvid u planiranje i prisustvovanje roditeljskim sastancima; pomoć u organizovanju i radu Savjeta roditelja; prezentacija programa rada škole lokalnoj samoupravi i realizacija zajedničkih projekata; organizovanje tribine sa privatnim poslodavcima; uključivanje u manifestacije različitog nivoa
5,Kvalitet nastave/učenja - Na predavanju pojasniti neke dileme i uputiti nastavnike na stručnu i metodičku literaturu - upustva sastavljaču rasporeda- uputstva svim nastavnicima na poštovanje pedagoškihnormi ( ocenjivanje)- upustva na korištenje i primjenu stručne i metodičke literature- nabavka kjiga, časopisa i metodičke literature- organizovanje predavanja za rukovodioce aktiva- promocija slobodnih aktivnosti putem nastupa i prezentacija- permanentni posao predmetnih nastavnika –matemetike , fizike.... i izrada bodovne skale - uput nastavnicima za realizaciju praktičnih vježbi- angažovati učenike da iskažu znanja- maksimalno se uključiti u planiranju korištenja sportske sale- što veće angažovanje učenika u različite projekte i takmičenja- u saradnji sa MPN iznaći mogućnosti za opremanje kabineta - početak školske godine a najkasnije do 10 septenbra-do 10 septembra- klasifikacilni periodi- tokom nastavne godine- početak školske godine i tokom čitave godine- do kraja oktobra- u periodu realizacije slobodnih aktivnosti - tokom nastavne godine- prije izrade pismenih i kontrolnih zadataka- prije sisteamatizicije koja je planinirana- tokom čitave nastavne godine- krajem oktobra- od samog početka i tokom čitave školske godine- početak nastavne godine i tokom čitave godine - direktor, pomoćnik direktora i pedagog- sastavljač rasporeda i pedagog- predmetni nastavnici, direktor,pomoćnik direktora,pedagog - predmetni nastavnici, pedagog, direktor, pomoćnik direktora- bibliotekar i predmetni nastavnici- direktor, pedagog i rukovodioci aktiva - realizatori slobodnih aktivnosti, rukovodioci sekcija- predmetni nastavnici- rukovodioci i članovi aktiva; pedagog, pomoćnik direktora- predmetni nastavnici, rukovodioci aktiva- predmetni nastavnici- direktor i nastavnici fizičkog vaspitanja- predmetni nastavnici, pedagog, pomoćnik direktora- direktor, rukovodioci aktiva i predmetni nastavnici - Praćenje izrade godišnjih i mjesečnih planova rada i davanje upustava-  upućivati na didaktičke zahtjeve  (ujednačenost, funkcionalana raspoređenost..)- uvid u način izvođenja konačnih ocjena svakog nastavnika- praćenje primjene različitih-adekvatnih metoda kao i stepena korišćenja nastavnih sredstava- uvid u korištenje savremene metodičke literature; časopisa i knjiga- uvid u evaluaciju-posjeta seminarima i samoevaluaciju svih nastavnika- praćenje i analiza realizacije planiranih aktivnosti- svakodnevna kontrola domaćih- kontrola izrade bodovnoh skala- metriske karakteristik- uvid u način, vrijeme realizacije praktičnih vježbi- pratiti način organizacije časova svih nastavnika- pratititi način organizacije rada sale-časova- uvid u planiranje i realizacija dodatne nastave- pratiti dinamiku opremanja kabineta nastavnim sredstvima
6. Postignuća znanja i vještina prema vaspitno-obrazovnim programima -  indetifikovati učenike koji bi bili učesnici takmičenja po različitim oblastima i njihovo organizovanje za takmičenje  - sredina oktobra - predmetni nastavnici rukovodioci aktiva, pomoćnik direktora - pračenje načina uključivanja učenika za takmičenje i davanje upustava oko organizacije , planiranja i rada sa učenicima

JU Srednja mješovita škola „Bećo Bašić” iz Plava u školskoj 2011/12 godini organizovaće
nastavu Obaveznih Izbornih Predmeta GIMNAZIJA za
Na crnogorskom jeziku
Razred   Obavezni Izborni Predmeta (OIP) Broj grupa Brojčas. Nastavnik
I Građansko obrazovanje 2 2 Trifunović Stanko
I Ekologija i zaštita životne sredine 2 2 Šabotić Adela
I Kominikologija 1 1 Omeragić Asmina
I Izabrani sport 2 2 Bašić Esmir
II Građansko obrazovanje  1 1 Trifunović Stanko
II Medijska pismenost 1 2 Jadadić Edin
II Ekologija i zaštita životne sredine 1 1 Šabotić Adela
II Turski jezik 1 2 Cecunjanin Muhamed
II Izabrani sport 2 2 Bašić Esmir
III  Sociologija kulture  1 3 Omeragić Asmina
III  Izabrani sport 1 2 Vukanić Igor
III i IV Logika  1 2 Trifunović Stanko
III  Evropske integracije 1 1 Trifunović Stanko
III  Turski jezik 2 6 Cecunjanin Muhamed
III Poslovna informatika 1 2 Purišić Selmir
III Pojedinac u grupi 1 3 Talević Irma
IV Turistička geografija Crne Gore 1 3 Šarkinović Ahmet
IV Izabrani sport  1 2 Vukanić Igor
IV Pojedinac u grupi 2 6 Talević Irma
IV Biohemija 1 3 Radončić Sehija
IV Etika 1 2 Trifunović Stanko

Na albanskom jeziku
Razred   Obavezni Izbornog Predmet Broj  grupa Brojčas. Nastavnika
I Ekologija i zaštita životne sredine 1 1 Preljvukaj Zenun- Muš
I Komunikologija 1 1 Kukaj Šćipe
I Izabrani sport 1 1 Kukaj Ljuan
II Ekologija i zaštita životne sredine 1 1 Preljvukaj Zenun
II Medijska pismenost 1 2 Kukaj Šćipe
III Turistička geografija 1 3 Đonbaljal Mušak
III Poslovna informatika 1 2 Preljvukaj Zenun
III Evropske integracije 1 1 Kukić Špresa
IV  Ekologija i zaštita životne sredine 1 2 Đonbaljaj Mušak
IV Evropske integracije 1 1 Kuakić Špresa
IV Sociologija kulture 1 3 Kukaj Šćipe
IV Etika 1 2 Kukaj Šćipe

                                    IZBORNI PREDMETI STRUČNA ŠKOLA
Obrazovni profil Razred Predmet Nastavnik Broj Časova
Zdravstveni tehničar I Latinski jezik Redžepagić Mirsada 2
II Psihologija i komunikologija Talević Irma 2
      III Etika Kastrat Ruždija 2
 Zdrava ishrana i dijetetika Kandić Samka 2

Obrazovni profil Razred Predmet Nastavnik Broj Časova
Poljoprivredni tehničar I Zoologija Jasavić Sanija 2
III Pčelarstvo Huseinović Ismet 2
 Ekolog. i zaštita  život.sredine Šabotić Adela 2

Obrazovni profil Razred Predmet Nastavnik Broj Časova
 Turistički tehničar I-5 Strani jezik III (njemački) Bektešević Sanela 2
I-6(alb) Ekolog. i zaštita  život.sredine Preljvukaj Zenun 2
II Poslovna ekonomija Bašić Đula 2
III Strani jezik III (njemački) Bektešević Sanela 2
 Preduzetništvo Bašić Đula 2
IV Strani jezik III (njemački) Bektešević Sanela 2
 Agencijsko poslovanje i poslovna komunikacija Bašić Elvira 2

Obrazovni profil Razred Predmet Nastavnik Broj Časova
Tehničar kulinarstva        II Osnovi pekarstva Deletić Milić 2
Tehničar usluživanja        II Hotelsko poslovanje sa poslovnom komunikacijom Bašić Đula 2

Obrazovni profil Razred Predmet Nastavnik Broj Časova
Automehatroničar III Privredna vozila Hakaj Beka 2

Obrazovni profil Razred Predmet Nastavnik Broj Časova
Arhitektonski tehničar IV Enterijer Korać Alen 4

        UKUPNO:   I razred...8 časova     II razred....8 časova    III razred.....14 časova   IV razred......8 časova     SVEGA ČASOVA IZBORNIH....38

brojac poseta
26666
Back to content | Back to main menu