Razvojni plan škole - Srednja Škola Plav

Go to content

Main menu

Razvojni plan škole

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE
2010-2012
PLAV, OKTOBAR 2010. GODINE

UVOD
RAZVOJNO PLANIRANJE
Školsko razvojno planiranje je kontinuirani i stvaralački proces koji se zasniva na stalnom istraživanju i prepoznavanju autentičnih potreba škole i osmišljavanja načina da se potrebe zadovolje na osnovu postojećih ciljeva u određenom vremenu. Koncept razvojnog planiranja se zasniva na demokratskom dogovoru svih interesnih grupa i time se postiže: otvorenost prema promjenama; bogatstvo inicijativa i ideja; veća dostupnost  i objektivnost; razvoj zasnovan na potrebama škole; veći stepen učešća  svih interesnih grupa I  bolji kvalitet rada škole.
Faze razvojnog planiranja su:
· Faza analize I dijagnoze
· Faza određivanja težišta promjena
· Faza planiranja
· Faza realizacije
· Faza evaluacije
Koraci u razvojnom planiranju su:
· Analiza stanja u školi
· Definisanje misije
· Utvrđivanje vizije
· Određivanje prioriteta
· Definisanje razvojnih ciljeva
· Određivanje zadataka i aktivnosti
Razvojno planiranje predstavlja veliki izazov za upravu škole  i sve zaposlene.  Učesnici u razvojnom planiranju su: nastavnici, stručni saradnici, učenici, roditelji, director, Školski odbor, socijalni partneri I lokalna zajednica. Izrada razvojnog plana zahtijeva timski rad i angažovanje svih učesnika. Da bi se poboljšao vaspitno – obrazovni proces direktor mora afirmisati timski rad koji obezbjeđuje sposobnost praćenja i selekcije novih informacija, sagledavanje pojava iz različitih uglova, otvorenost za nova iskustva i sposobnost adaptacije na promjene.

POVEZANOST RAZVOJNOG PLANA ŠKOLE SA DRUGIMA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA
Razvojni plan naše škole nadovezuje se i usklađen je sa razvojnim prioritetima i strateškim dokumentima Opštine Plav i Republike Crne Gore:
· Strategija razvoja Opštine Plav
· Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za period 2007 – 2011.
· Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za period 2010-2011.
· Nacionalna strategija razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori – 2010-2014. god
· Akcioni plan sprovođenja strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2010-2011)
· Razvoj ljudskih resursa – Crna Gora 2017. Projekat Cards 3, Reforma tržišta rada i razvoj radne snage.
· Strategija cjeloživotnog preduzetničkog učenja, Projekat Cards 3, Reforma tržišta rada i razvoj radne snage
· Strategija razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma Crne Gore
· Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine
· Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore
· Crnogorska poljoprivreda i evropska unija- strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih područja
· Strategija za razvoj informatičkog društva
Ovaj dokument je takođe povezan sa već postojećim  dokumentima na nivou škole ali isto tako će biti i osnova za razvoj dodatnih dokumenata:
· Godišnji plan rada škole;
· Statut škole;
· Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
· Plan rada Odjeljenskog vijeća;
· Plan rada Nastavničkog vijeća; Plan rada školskog odbora;
· Plan rada Zajednice učenika;
· Plan rada Savjeta roditelja;
· Plan rada direktora i planovi rada stručnih saradnika;
· Plan profesionalnog razvoja na nivou škole;
· Akcioni plan za unapređenje kvaliteta nastave;
· Akcioni planovi na nivou stručnih aktiva;
· Plan rada grupe za kvalitet


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
KRATAK PROFIL ŠKOLE
Naziv škole JU Srednja mješovita škola ”Bećo Bašić”
Adresa škole Racina bb, 84325 Plav
Telefon/fax 051251046
e-mail smpl@t-com.me
web adresa  www.becobasic.edu.me
Dan škole  31. oktobar
Logo škole  
Ukupna površina školskog objekta  3870m²Prostorije u kojima se izvodi nastava zauzimaju 2518m², ili 65,06%, a prostorije za opšte potrebe, hodnike, administraciju i drugo, zauzimaju 1352m² ili 35%.
Površina školskog dvorišta  6.411m²
Sala za fizičko vaspitanje Škola ima salu za fizičko vaspitanje
Broj smjena u školi I smjena počinje u 7:30 h. a završava u13.20 h; druga smjena počinje u 13:30 h  a završava u 19:15
Broj učenika u školskoj 2010/11. godini  712 učenika.
Kapacitet škole za rad u dvije smjene 1000
Specifičnosti Nastava u školi se izvodi dvojezično – na maternjem (crnogorskom) I albanskom jeziku
Direktor škole Ramo Kolašinac

ISTORIJAT ŠKOLE
Početak rada srednje škole datira još od školske 1965/66 godine kada je u Plavu otvoreno područno odjeljenje Gimnazije¸¸Panto Mališi游iz tadašnjeg Ivangrada.Radilo se u prostorijama O. Š.¸¸Hajro  Šahmanovi游 u Plavu.Upisano je te godine 115 učenika koji su rasporedjeni u 3 razreda.U sastavu matične škole ostaje do 31 oktobra 1969 godine kada je SO-e Plav donijela odluku o osnivanju Gimnazije kao samostalne vaspitno-obrazovne ustanove sa 4(četiri) razreda.Taj datum se slavi kao Dan Škole. Škola dobija svoju zgradu  školske 1978/79 godine i od tada radi u postojećim prostorijma.U ovoj školi sa radom počinje i nastava na albanskom jeziku školske 1979/80 godine.Školske 1982/83 godine Ova škola je imala najveći broj odjeljenja (28) i 967 učenika koji su ostali na kraju školske godine.Na sjednici Zbora radnih ljudi održanoj 12 marta 1989 godine zamijenjen je dotadašnji naziv Gimnazija u Školski centar srednjeg usmjerenog vaspitanja i obrazovanja na oba jezika. Do nove izmjene naziva škole dolazi 23 juna 1992 godine i škola se od tada zove JU srednja škola¸¸Bećo Baši游. Stupanjem na snagu novog Statuta škole 09.09.2003 godine škola dobija naziv JU srednja mješovita škola "Bećo Bašić" Plav. U oktobru 2009. godine škola je proslavila 40 godina postojanja  a već 30 godina škola izvodi nastavu i na albanskom jeziku.VRSTA ŠKOLE (mješovita, stručna)
Škola je mješovitog tipa. U školi ima ukupno 11 odjeljenja gimnazije i 18 odjeljenja stručne škole.

Područja rada za koja je škola verifikovana Godina uvodjenja područja rada     Broj odjeljenja
Gimnazija 1969/70 11
Mašinstvo i obrada metala, 1983/84 3
Trgovina,ugostiteljstvo,turizam 1999/2000 7
Saobraćaj 2003/04 -
Geodezija, Građevina i arhitektura 2006/07 1
Zdravstvo, farmacija i socijalna zaštita  2007/08 5
Ekonomija, pravo, administracija 2006/07 1
Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane 2008/09 1

PREGLED RUKOVODNE  I UPRAVNE STRUKTURE ŠKOLE
Direktor škole je  Ramo Kolašinac, profesor filozofije i sociologije koji je 12. 01. 2005. godine za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti vaspitanja i obrazovanja dobio  državnu nagradu „OKTOIH“.  Funkciju direktora škole obavlja od 1996. godine. U toku  svog radnog staža Kolašinac je obavljao i funkcije predsjednika Opštine Plav, predsjednik opštinskog sindikata i druge funkcije u društveno – političkim organizacijama te je radio i kao profesor u školi. Trenutno je predsjednik Skupštine Opštine Plav i tu funkciju obavlja volonterski.Pomoćnik direktora je Ranko Bojović Organ upravljanja škole je Školski odbor. Shodno izmjenama I dopunama Zakona o opštem obrazovanju isti se nalazi u fazi konstituisanja  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima a čine ga: dva predstavnika zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva i jedan predstavnik socijalnih partnera.

PREGLED POSTOJEĆIH RESURSA ŠKOLE

MATERIJALNO-TEHNIČKI RESURSI
Resurs Ukupno Površina (m2) Stanje Potrebe
Učionica 22 1034 m² 2 Opremanje učionica novim namještajem i zamjena stare stolarije sa PVC stolarijom
Kabinet 10 880 m² 3 Potpuno opremanje kabineta
Biblioteka 1 38 m² 3 Softver za vođenje evidencije
Čitaonica 1 45 m² 4 Neophodna oprema
Radionica 2 227 m² 2 Oprema za automehatroničare
Fiskulturna sala 1 1950 m² 5 Dopuna postojećih sportskih I gimnastičkih rekvizita
Centar za učenje 1 310 m² 5 Dopuniti postojeće sadržaje savremenom IT opremom (video projector, ozvučenje…)
Brojevi u koloni Stanje imaju sljedece znacenje:
1 – Nezadovoljavajuce;  2 – Zadovoljavajuce;  3 – Dobro:  4- Veoma  dobro;  5 – Odlicno.

RAČUNARSKA OPREMA:
Br. Tip opreme Koristi se u  Broj kom.
1. Računar administraciji (direktor 1,pom.direktora1, pedagog 1, psiholog 1,sekretar 1, računovođa 1,biblioteka 1, ICT koord. 1 , video nadzor1 ) 9
2. Računar Zbornica 3
3. Računar učionica 1. 16
4. Računar učionica 2. 10
                                     Ukupno računara administracija i zbornica 12
 Učionice 26
  38
5 LaserJet  Administracija 6
 Zbornica 1
6. DeskJet Učionica 2
 Učionica 1
Ukupno LaserJet 9
Ukupno DeskJet 1
7.  Skener Učionica 2
8. Digitalni fotoaparat  2
9. Projektor Učionica 1
10. Fotokopir aparat  1
11. Grafoskop  3
Svi navedeni racunari su povezani na internet i koristi se ADSL FletB4  internet konekcija.
NASTAVNO OSOBLJE
Ukupan broj zaposlenih....................  91      Nastavno osoblje...............................83 ;
Vannastavno osoblje....................11              Stručni saradnici..................................3
Saradnici u nastavi.............................2          Spoljni saradnici.................................20
Kvalifikaciona struktura zaposlenih: VII stepen.......71 VI stepen......... 8   V stepen.........4
Radni staž / Profil Opšte obrazovni Stručni Praktična nastava
Do 10 godina 17 4 4
Od 10 do 20 godina 6 1 1
Od 20 do 30 godina 9 5 5
Preko 30 godina 9 2 2
UKUPNO: 41 12 12
*NAPOMENA: profesori koji predaju stručne predmete ujedno predaju i praktičnu nastavu.STATISTIKA (prošla, trenutna, projektovana)
Broj učenika u prethodne četiri godine
Šk. Godina Br. upis.u I razred Br. upis.u II razr. Br. upis.u III razr. Br. upis.u IV razr. Ukupno učenika
Školska 2006/07 220 170 151 64 605
Školska 2007/08 197 195 164 93 649
Školska 2008/09 204 187 186 144 719
Školska 2009/10 216 185 182 146 729

         Broj učenika u vrijeme izrade programa razvoja škole školska 2010/11. Godina
Obrazovni profil Br. upis.u I razred Br. upis.u II razr. Br. upis.u III razr. Br. upis.u IV razr. Ukupno učenika
Zdravstveni tehničar 32 32   64
Turistički tehničar 32 26 31 25 114
Tehničar kulinarstva 14  10  24
Tehničar usluživanja 13    13
Automehatroničar  26 14   40
Poljoprivredni tehničar  29   29
Arhitektonski tehničar   28  28
Medicinski tehničar   31 52 83
Ekonomski tehničar    29 29
Konobar   9   9
Kuvar   14   14
Automehaničar    20  20
Gimnazija  78 68 60 49 255

Projektovani broj učenika u sljedećem četvorogodišnjem periodu
Šk. Godina Br. upis.u I razred
2011/12 205
2012/13 198
2013/14 180
2014/15 175Osoblje za podršku (trenutno stanje)                               Potrebe za nastavnim kadrom u buducem periodu
Profil Broj
Psiholog 1
Pedagog 1
ICT koordinator 1
Bibliotekar 1
Profil Broj
Inžinjer poljoprivrede 1
Turizmolog  1Broj i trajanje obrazovnih programa koji se realizuju u školi
Obrazovni program Vrijeme trajanja obrazovnog programa
Zdravstveni tehničar 4
Turistički tehničar 4
Tehničar kulinarstva 4
Tehničar usluživanja 4
Automehatroničar  4
Poljoprivredni tehničar 4
Arhitektonski tehničar 4
Medicinski tehničar 4
Ekonomski tehničar 4
Konobar  3
Kuvar  3
Automehaničar  3
Gimnazija  4

                                                                                                                                                                                                                                         
CILJEVI, VIZIJA I MISIJA
MISIJA
Mi smo škola koja kontinuirano unapređuje kvalitet obrazovno-vaspitnog rada, razvija i unapređuje ključne vještine svojih učenika, edukuje ih za praktičnu primjenu stečenih znanja, pruža učenicima temelj za cjeloživotno učenje i adekvatno ih priprema  za tržište rada.Mi smo škola prijatelj - svi različiti, a jednako vrijedni. Zajedno!

VIZIJA
Želimo da ostanemo prestižna ustanova u sistemu obrazovanja koja  će omogućiti svim učenicima obrazovanje po mjeri, njihovim školonostima i afinitetima, razvoj vještina, spremnost za tržište rada i svestrani razvoj ličnosti  Želimo da ostanemo otvorena ustanova čija će saradnja sa roditeljima, lokalnom zajednicom, socijalnim partnerima i ostalim relevantnim subjektima služiti kao primjer dobre saradnje.

OSNOVNI CILJEVI
CILJEVI ( šta želimo postići )I   Unapređivanje kvaliteta nastave u školiII  Poboljšanje saradnje škole sa subjektima koji su direktno ili indirektno uključeni u rad školeIII   Razvijanje učeničkih znanja i odgovornostiIV  Upisna politika orijentisana na tržište rada V   Podizanje kvaliteta praktičnog obrazovanja


KONTEKST ŠKOLE (ŠKOLSKO OKRUŽENJE)

Po popisu iz 2003 godine opština Plav broji 13.805 stanovnika ,dok grad broji 3.615  na površini od   486 km I graniči se sa susjednom republikom Albanijom sa 58 km.Opština Plav je jedna od opština koja je podložna stalnoj migraciji što se najbolje vidi po upoređivanju podataka popisa stanovništva iz 2003 I 1991 god gdje je manje stanovnika  za oko 5000 .Trend iseljavanja se I dalje nastavlja gdje je nerazvijenost glavni razlog. Opština PLav je najnerazvijenija opština u Crnoj Gori iako ima izuzetne prirodne resurse I potencijale koji su je nekada svrstavale među srednje razvijene opštine. Sama privatizacija je uslovila da svi subjekti budu prepušteni stihiji I neefikasnosti u radu  posebno u oblasti turizma, poljoprivrede,  drvoprerade I pružanje usluga. Potrebe lokalnog tržišta rada trenutno postoje za sezonskom random snagom u oblasti ugostiteljstva I turizma, prerade drveta I uslužne djelatnosti. Transport i saobraćajne veze postoje trenutno samo prema Beranama i dalje , u projekciji  je otvaranje puta preko Čakora .Organizovanog prevoza učenika ima samo iz Gusinja , tako da velliki broj učenika putuje od kuće do škole I preko 10 km, što umnogome otežava njihovu angažovanost na realizovanju predviđenih nastavnih sadržaja.Škola sama oraganizuje prevoz učenika iz mz. Murine  i sela  Velika i Ržanica, jer na istoj relaciji ne postoji organizovani prevoz. To utiče na obrazovanje učenika u tom smislu što puno vremena učenici putnici troše na putovanje.Učenici koji se upisuju u našu školu dolaze sa skromnim predznanjem , posebno oni koji se upisuju  u stručnu školu izuzev turističkih tehničara.Lokalna zajednica još nije dovoljno prepoznala značaj škole za razvoj opštine i nadamo se da će se kroz projekte u oblasti poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva ,koji škola planira da realizujuje u okviru projekta MNE-011  više uključiti.Edukacija se realizuje kroz akreditovane seminare i obuke od strane MPN-e, CSO-e.ZŠ-o i treninge koje organizuje sama škola kroz aktivnosti Tima za kvalitet. S obzirom da na teritoriji opštine postoji samo jedna srednja škola to se saradnja na lokalnom nivou odvija kroz saradnju sa Osnovnim školama koja je vrlo obostrano korisna.  S obzirom na savremene tokove  I trendove u razvoju društva, zahtjeve tržišta a kao i u skladu sa prioritetima koji su planirani  na nacionalnom nivou u narednom periodu, škola  se ukljkučila i realizuje nove obrazovne programe na područjima:Turizam – turistički tehničarPoljoprivreda – poljoprivredni tehničarUgostiteljstvo: konobar; kuvar; tehničar usluživanja; tehničar kulinarstvaGrađevina: arhitektonski tehničar; monter suve gradnjeSredstva za realizaciju i izvođenje nastave i svih oblika edukacije su plainarana na nacionalnom nivou budžetskim putem i nijesu u potpunosti  dovoljna za njihovo kvalitetno relizovanje pa ostaje na menadžmentu škole – direktoru da sopstvenim angažamanom i uticajem obezbijedi dodatna sredstva.Primjena pravilnika o zvanjima će doprinijeti većoj motivisanosti nastavnika  a time i kvalitetnijoj nastaviPosebna pažnja se posvećuje njegovanju primjera dobre prakse  i  njihovoj  afirmaciji ne samo u školi već i šire. Primjer za to su Preduzeća za vježbe i učešća na nacionalnim takmičenjima.Faktor koji  ima uticaj na razvojne potrebe škole je i proglašenje nacionalnog parka Prokletije jer se time postižu preduslovi za dalji razvoj turizma i poljoprivrede a samim tim i realizacija obrazovnih programa na području poloprivrede,turizma i ugostiteljstva Škola vrlo kvaliteno sarađuje sa školama iz Švajcarske, posebno na područjima ugostiteljsta i turizma. Relizovani su programi stručnog usavršavanja nastavnika i učenika na području ugostiteljstav i turizma u Švajcarskoj. Planirani su u dogovoreni projekti daljeg stručnog usavršavanja nastavnika i učenika i na području poljoprivrede u narednom periodu uz već pomenute turizma i ugostiteljstva.Na planu zaštite životne sredine urađeni su zajednički projekti sa PRO NATURA u vezi zaštite Plavskog jezera.Škola  je je učesnik projekta MNE-011 u saradnji sa LUX DEVELOPMENTShodno pozitivnoj zakonskoj regilativi o sticanju vanbudžetskih sredstava škola će aplicirati i za projekte u okviru IPA fondova.Škola je uključena  u  projekte ETF-a u oblasti inkluzivnog obrazovanja.                                     

PREGLED FAKTORA KOJI UTIČU NA RAZVOJNE POTREBE ŠKOLE
LOKALNI FAKTORI- INTERNI I EKSTERNI
Interni faktoriKvalitet procesa nastave i učenjaNastavno osoblje u svom radu koristi savremene nastavne metode u čijem centru se nalazi učenik. Na taj način se kod učenika razvija kritičko mišljenje,  kreativnost i podstiče se njihov istraživački duh. Nastavni proces je osmišljen tako da kod učenika podstiče praktičnu primjenjivost i trajnost stečenih znanja,  razvija njihove ključne kompetencije, vještine i daje temelje za cjeloživotno učenje.Nastavnici naše škole se na adekvatan način prema najnovijim preporukama pripremaju za nastavu što uprava uredno prati i  vodi evidenciju o tome. Škola pri izradi rasporeda vodi računa o dnevnoj i nedjeljnoj opterećenosti učenika a profesori se pridržavaju Zakonskih odredbi o broju pismenih provjera znanja u toku dana i u toku sedmice. Ocjenjivanje učenika je u skladu sa zakonskim odredbama, redovno, javno,  sa obrazloženjem i ima motivacionu ulogu. Iz navedenih razloga nismo imali prigovora na ocjenu. Praktična nastava se dijelom odvija u školi (Đacki restoran sa kuhinjom, mašinska radionica, autoservis...) a dijelom kod Poslodavaca iz lokalne sredine, naših socijalnih partnera. Primjena nastavne i informaticke tehnologijeVeci dio nastavnog osoblja je prošlo obuku za rad na računaru. U školi ima 38 savremenih računara povezanih na internet koji se koriste ne samo u nastavi informatike vec i u nastavi drugih predmeta. Škola ne posjeduje odgovarajuće softvere za nastavu.Etos, podrška i bezbjednost učenika u školiS obzirom da je struktura naših učenika veoma heterogena  i višenacionalna možemo se pohvaliti da opštu atmosferu u Školi karakteriše veoma uspješan interpersonalni odnos u duhu tolerancije i uvažavanja različitosti prema uzrastu, polu, specijalnim potrebama učenika, nivou obrazovanja, socijalnim,nacionalnim i kulturološkim specifičnostima. Škola redovno i veoma uspješno informiše učenike o njihovim pravima i obavezama i u potpunosti obezbjeđuje učenicima tretman i prava koja im pripadaju i podstiče učenike da učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja su direktno vezana za njih. Škola ima vrlo uspješan Omladinski parlament koji se sastaje najmanje jednom mjesečno i koji realizuje niz aktivnosti uz aktivno učešće u predlaganju, idejama i realizaciji značajnih elemenata u radu škole. Kroz planove direktora, pomoćnika direktora,  pedagoga i psihologa  veoma uspješno se realizuje: savjetodavni rad sa učenicima, organizovanje i struktuiranje odjeljenja, organizovanje  proslava, manifestacija, kulturnih i sportskih aktivnosti, rad sa Zajednicom učenika,  Savjetom mladih. Ucenici su kreatori proslava za dan škole i velikim dijelom ucestvuju u manifestacijama lokalnog karaktera („Dani behara“, „Dani borovnice“, Dan Opstine...). U narednom periodu škola planira pokretanje Školskog lista. U školi se primjenjuje Pravilnik o pohvalama, nagradama i vaspitnim mjerama učenika. Svakom učeniku se pristupa individualno vodeći racuna o njegovim sposobnostima, afinitetima i interesovanjima. Posebna pažnja posvećuje se nadarenim učenicima kroz pripremu i učešće na  takmičenjima kao i učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnih sadržaja kroz organizovanje dopunske nastave.Škola realizuje edukativne programe za prevenciju od destruktivnog ponašanja i bolesti zavisnosti kroz predavanja, školske projekte, seminare, saradnjom sa NVO i nadležnim ministarstvima. Veliku pažnju škola posvećuje bezbjednosti učenika kako na polju zdravstva tako i na polju bezbjedonosnih uslova u školi kroz odgovarajuće ateste.Eksterni faktoriSaradnja sa socijalnim partnerima, roditeljima, ustanovama i lokalnom zajednicomŠkola ima značajnu saradnju sa ustanovama, poslodavcima i lokalnom zajednicom. Poslodavci iskazuju spremnost za saradnju sa Školom po pitanju realizacije praktične nastave u svojim objektima. Svojim radom i saradnjom sa okolinom podstiče razvoj privatnog i javnog partnerstva radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Škola ima razvijenu saradnju sa roditeljima koja se realizuje ne samo kroz obavezne roditeljske sastanke već i kroz zajedničke sastanke učenika i roditelja sa upravom škole kao i kroz niz aktivnosti škole u koje su uključeni roditelji. Jedan od bitnih pokazatelja ove efikasne saradnje jeste veoma mali broj izostanaka učenika ove škole. Najveći dio roditelja prati svoju djecu tokom čitave nastavne godine. Škola ima Savjet roditelja koji daje veliki doprinos radu škole i uključen je u sve odluke bitne za rad škole (Usvajanje Godišnjeg plana rada škole, Usvajanje izvještaja o radu škole, davanje mišljenja o realizaciji đačke ekskurzije, o Izbornim predmetima, vannastavnima aktivnostima....). Škola održava kontakte sa kulturnim institucijama i sportskim organizacijama za potrebe nastavnih i vannastavnih aktivnosti.U okviru saradnje sa osnovnim školama nasa škola saradjuje sa tri osnovne škole: Osnovna škola u Plavu, Osnovna škola u MZ Gusinje i Osnovna škola MZ Murina. Nasa škola organizuje    „Dane otvorenih vrata“ za učenike završnih razreda osnovnih škola. Škola ima i vrlo razvijenu saradnju sa fakultetima. Škola uspjesno saradjuje i sa Zavodom za zaposljavanje Crne Gore. Ta saradnja se ogleda u konsultovanju ove organizacije prilikom odabira zanimanja za I razrede (upisna politika).
NACIONALNI FAKTORI
Stručno I pedagoško metodičko usavršavanje nastavnikaUprava škole i nastavno osoblje redovno posjećuju sve vidove stručnog usavršavanja (seminari) u organizaciji Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje i drugih organizatora licenciranih za izvođenje istih. Usavršavanje se odvija u dva pravca – unapređivanje pedagoškog rada i profesionalno usavršavanje u okviru struke.  Takođe u okviru škole se organizuju seminari i obuke nastavnika,  kada se ukaze potreba za tim. Na nivou stručnih aktiva stalno se održavaju okrugli stolovi na kojima članovi strucnih aktiva razmjenjuju misljenja, iznose probleme sa kojima se susreću te izrađuju planove prevazilaženja prepreka u stručnom obrazovanju. U školi se konstantno realizuju ogledni I ugledni časovi kojima prisustvuje uprava škole I članovi stručnog aktiva predmeta iz kojih se čas izvodi. Niko od nastavnika još uvijek nema više zvanje predviđeno Pravilnikom o stručnom usavršavanju i napredovanju nastavnika. Škola vodi urednu evidenciju seminara koje su pohađali naši nastavnici. Od 2008. Godine u školi postoji i tim za Profesionalni razvoj na nivou škole koji  priprema plan profesionalnog razvoja na nivou škole za period od dvije godine na osnovu izvršene procjene potreba. Procjena potreba vrši se na osnovu rezultata samoevaluacije rada škole i eksterne evaluacije, kao i korišćenjem drugih relvantnih instrumenata. Ovaj plan dio je godišnjeg i razvojnog plana škole, i isključivo se odnosi na profesionalni razvoj nastavnika. Važno je da prati i odražava potrebe i priroritete škole, odnosno učenika i nastavnika. Njegov cilj jeste da poboljša rad nastavnika, a time i način učenja i kvalitet znanja i vještina koje učenici  stiču u školi. Zvanje nastavnika Broj nastavnika Tip seminara Br dana/učesniku
Nastavnici 32 Pedagoško metodički 3
Nastavnici 25 Stručni 4
Saradnja sa republičkim institucijamaŠkola ima veoma uspjesnu saradnju sa Republičkim institucijama – Ministarstvom prosvjete i nauke, Zavodom za školstvo, Centrom za stručno obrazovanje, Ispitnim Centrom i drugim relevantnim institucijama. Ta saradnja se sastoji u planiranju nastave, pravnoj regulativi, dostavljanju potrebnih podataka, realizaciji projekata, stručnom usavršavanju i eksternoj evaluaciji. Škola sarađuje sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Turizma,
MEĐUNARODNI FAKTORI
Škola održava I njeguje saradnju kako na lokalnom, regionalnom tako I na međunarodnom nivou. Naša škola je učestvovala u brojnim međunarodnim projektima koji su uspješno realizovani. Kao primjer takvog projekta je saradnja sa školama iz Švajcarske iz pokrajine NeuShantell, Chaux de Fonds, koji je rezultirao inovacijama u nastavi iz oblasti Turizma i Ugostiteljstva. Škola ima veoma dobru saradnju sa austrijskom organizacijom Kulturkontakt sa kojom je realizovala veliki broj projekata kako preko Eco-neta, tako preko TOUR REG-a. Škola je već drugu godinu  uključena u projekat  „Učeničkog preduzetništva“ koji je implementirala norveška organizacija BIP (Bussines innovation programs) u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore. Škola saradjuje sa ETF-om u programu inkluzivnog obrazovanja i edukacije nastavnog osoblja.Naša škola je bila dio o međunarodnih istraživanja kao sto su: PISA projekat  i ESPAD istraživanje.U izvještaju o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u maju 2010. godine konstatovana je činjenica da škola ima kvalitetnu saradnju sa Međunarodnim institucijama u realizaciji različitih projekata i edukaciji učenika i nastavnika.
EVALUACIJA: INTERNA I EKSTERNA
Interna evaluacijaU školi postoji Grupa za kvalitet. Svrha rada grupe za kvalitet jeste kontinuirano sistematsko praćenje I evaluacija kvaliteta rada u školi I unapređenje istog.Grupa za kvalitet ima sljedeće uloge:Da izvrši detaljnu samoanalizu, koristeći odgovarajuće izvore, u skladu sa ciljevima, kriterijumima I indikatorima, pomoću posebno razvijenih upitnika koje popunjavaju direktori, nastavnici, učenici, roditelji I socijalni partneri;Izvrši evaluaciju svoga rada-uočavanje vlastitih prednosti, nedostataka I mogućnosti; Odredi vlastite razvojne prioritete I ciljeve; Razrađuje strategije, metode I postupke ostvarivanja ktratkoročnih I dugoročnih ciljeva; Vrednuje I prati realizaciju planiranog; Sve aktivnosti učini transparentnim.Kada su u pitanju oblasti samoevaluacije, grupa za kvalitet radi na sljedećim oblastima:· Postignuća znanja, vještina I kompetencija prema obrazovnim standardima· Kvalitet nastave I učenja· Nastava opšteobrazovnih predmeta· Nastava stručno-teorijskih predmeta· Praktična nastava· Kvalitet planova rada nastavnih I vannastavnih aktivnosti· Duh (etos) zajednice· Upravljanje I rukovođenje ustanovom· Podrška koju ustanova pruža učenicima· Saradnja škole sa roditeljima socijalnim partnerima, drugim ustanovama I lokalnom sredinom· Kadrovski, materijalno-tehnički I bezbjedonosni uslovi rada u ustanoviPrije procesa samoevaluacije Grupa za kvalitet pravi akcioni plan pa tek onda pristupa samoevaluaciji. Nakon sprovedene samoevaluacije Grupa za kvalitet na osnovu rezultata sačinjava plan za poboljšanje kvaliteta rada  za one oblasti kod kojih je potrebna određena korekcija I poboljšanje.
Broj hospitovanja na časovima za prethodni četvorogodišnji period:Funkcija I godina II godina III godina IV godina
Direktor 16 24 32 40
Pomoćnik direktora 10 19 23 28
Pedagog 12 20 28 32
Psiholog - 9 16 25
Na početku svake školske godine uzrađuje se Plan hospitacije časovima koji je sastavni dio Godišnjeg plana rada škole.Eksterna evaluacijaEksterno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u školama vrši zavod za školstvo, Ispitni centar i Centar za stručno obrazovanje. Utvrđivanje kvaliteta vrši se po potrebi a najmanje jedanput u periodu od četiri godine.  Datum posljednje eksterne evaluacije naše škole bio je u periodu od 10. 05. do 14.05. 2010. godine o čemu je škola dobila i pismeni izvještaj.Nalaz   tima savjetnika za eksterno utvrđivanje kvaliteta  obrazovno- vaspitnog rada u  JU Srednjoj mješovitoj školi „Bećo Bašić” Plav:Oblast Ocjena
Upravljenje i rukovođenje ustanovom Veoma uspješno
Kadrovski, materijalni, tehnički, bezbjedonosni uslovi rada ustanove Veoma uspješno
Etos škole/ustanove Veoma uspješno
Podrška koju škola pruža učenicima Veoma uspješno
Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom sredinom Veoma uspješno
Nastava i učenje Uspješno
Postignuća znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima UspješnoSWOT ANALIZA
SNAGE SLABOSTI
Motivisani učenici kojio hoće da steknu znanja, kompetencije i vještineDobra saradnja sa roditeljima, socijalnim partnerima i lokalnom zajednicomUspješna saradnja sa NVO sektoromStrucno zastupljena nastavaAktivno ucesce u projektima (lokalnim, regionalnim, nacionalnim i medjunarodnim)Kvalitetno nastavno osoblje koje se konstantno usavrsavaVeliki broj vannastavnih aktivnostiDinamika uvodjenja novih programa uskladjena sa potrebama trzista radaTimski rad među zaposlenimaKontinuirana evaluacija rada Nedovoljno savremenih nastavnih sredstava i opremeNedostatak literature na albanskom jeziku posebno za strucnu školuNedostatak školskog prostora-kabinetaSlaba opremljenost kabineta prirodnih naukaNedovoljna pedagoška edukovanost nastavnika stručnih predmeta
MOGUCNOSTI PRIJETNJE
Bolja saradnja sa svim subjektima koji su direktno ili indirektno uključeni u rad školeBolja opremljenost školeUčešće na više takmičenja I Formiranje regionalnog pbrazovnog centra za poljoprivredu, turizam i ugostiteljstvoUpoznavanje najnovijih trendova i dostignuća u oblasti poljoprivrede, turizma i ugostiteljstvaOstvarivanje zajedničkih interesa lokalne zajednice, socijalnih partnera i Škole (Poljorivreda, turizam i ugostiteljstvo)Umrežavanje škole i poljoprivrednih proizvođača, primjena savremenih agrotehničkih mjera i zajednički nastup na tržištuLicenciranje i Uvodjenje programa obuke za Obrazovanje odraslihVanbudžetska sredstva Nemaran odnos lokalne uprave prema školiNedostatak budzetskih  finansijskih sredstavaSlaba industrijska razvijenost opštineNegativni demografski trendoviEkonomska moć roditelja Negativni trendovi u razvoju okruženja škole ( veliki broj kafića u okruženju)Plasman proizvoda škole na lokalnom i širem tržištuAdministrativne prepreke u realizaciji određenih zadataka školeNespremnost lokalne samouprave za saradnju i učešće u projektima od strane školeNiska primanja zaposlenih u obrazovanju

PRIORITET I CILJEVI RAZVOJNOG PLANA ŠKOLE
Na osnovu trenutnog stanja, misije i vizije škole Tim za Razvojno planiranje je predlozio prioritetne oblasti razvojnog planiranja  koje su usvojene na sjednici Nastavničkog Vijeća. Kao prioritetne oblasti razvoja naše škole predložene su i usvojene sljedeće:
I Unapređivanje kvaliteta nastave u školi
II  Poboljšanje saradnje škole sa subjektima koji su direktno ili indirektno uključeni u rad škole
III   Razvijanje ucenickih znanja i odgovornosti
IV  Upisna politika orijentisana na tržište rada
V   Podizanje kvaliteta praktičnog obrazovanja
PRIORITETNE OBLASTI, ZADACI I AKTIVNOSTI RAZVOJNOG PLANIRANJA ZA PERIOD OKTOBAR 2010. GODINE – DECEMBAR 2012. GODINE:
I Unapređivanje kvaliteta nastave u školi
Cilj 1.1 : Unapređivanje i osavremenjivanje nastavnog procesa
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Primjena  aktivnih metoda ucenja u nastavi (Ucenja usmjereno na učenika) Izvještaj direktora, pedagoga, psihologa, pomoćnika  direktora  o posjeti časovima Predmetni nastavnici, Tim za kvalitet Kontinuirano Tim za Profesionalni razvoj na nivou škole
Odrzavanje oglednih časova Broj održanih oglednih časova sa analizom časa od strane uprave škole Nastavnici  Kontinuirano na osnovu pretodnog plana sa pocetka školske godine Konsultacije sa Zavodom za školstvo i CSO Školski budzet
Organizovanje radionica za primjenu interaktivnih metoda u nastavi Broj odrzanih radionica i broj profesora koji su ucestvovali na radionicama Pedagog i Psiholog; Strucni aktivi Septembar – Oktobar 2010. Konsultacije sa Zavodom za školstvo i CSO Školski budzet
Nabavka strucne i metodicke literature (u skladu sa potrebama savremenih nastavnih metodologija) Izvjestaj bibliotekara o broju novih strucnih i metodickih časopisa i literature sa brojem korisnika iste Bibliotekar, clanovi strucnih aktiva Kontinuirano   Školski budzet i budzet nadleznih institucija (MPN, ZS, CSO, Centar za socijalni rad...)
Predavanje ucenicima o razlicitim tehnikama ucenja Broj odrzanih predavanja Strucni saradnici IV kvartal 2010.  Uprava škole, Tim  za kvalitet Školski budzet
Cilj 1.2 :  Unapredjenje pracenja i vrednovanja učenika
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Utvrdjivanje nivoa postignuca za učenike I razreda Rezultati testiranja Direktor, strucni saradnici i clanovi Tima za kvalitet IV kvatral 2010.  Uprava škole Školski budzet
Utvrdjivanje nivoa postignuca za učenike II, III i IV razreda Rezultati testiranja Direktor, strucni saradnici i clanovi Tima za kvalitet Septembar-Jun 2010/2011. Uprava škole Školski budzet
Prezentacija rezultata Nastavnickom vijecu škole Rezultati testiranja Uprava škole Nakon izvrsenog testiranja Strucni saradnici, clanovi Tima za kvalitet
Pracenje redovnosti ocjenjivanja Izvjestaji od strane nosioca aktivnosti Direktor, odjeljenske starjesine i strucni saradnici Od kraja septembra 2010.  i nadalje mjesecno Predmetni nastavnici
Cilj 1.3:  Strucno usavrsavanje nastavnika
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Pracenje poziva i obavjestenja za strucno usavrsavanje nastavnika Broj ponuda za strucno usavrsavanje Uprava škole i Tim  za profesionalni razvoj na nivou škole Kontinuirano  
Obuke nastavnika Broj obučenih nastavnika Predmetni nastavnici Kontinuirani  MNE/011
Ucesce profesora na seminarima i treninzima Lista seminara kao i lista i Broj profesora koji su ucestvovali na seminaru  Predmetni nastavnici Kontinuirano Uprava škole Institucije koje organizuju strucno usavrsavanje
Obuka nastavnika strucnih predmeta sa ciljem razvoja pedagosko andragoskih vjestina Lista obuka kao i lista i broj profesora koji su ucestvovali na seminaru Predmetni nastavnici Kontinuirano Uprava škole Institucije koje organizuju strucno usavrsavanje, razliciti projekti
Obuka trenera za razvoj kljucnih kompetencija kod nastavnika iz reda nastavnog osoblja škole Dobijene licence za trenera od strane ETF-a Odabrani nastavnici od strane direktora IV kvartal 2010. Godine Uprava škole CSO,ETF
Cilj 1.4: Poboljsanje materijalno-tehnicke opremljenosti škole  
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Opremanje kabineta Stepen opremljenosti- lista obezbedjene opreme po kabinetima Strucni aktivi Kontinuirano Uprava škole MPN, Zavod za školsto, CSO, školski budzet, sociljalni partneri, lokalna zajednica
Atest elektro instalacija Uradjen atest  Uprava škole IV kvartal 2010.  Školski budžet; MPN
Cilj 1.5: Podizanje kvaliteta komunikacije na relaciji učenik-nastavnik-roditelj
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Razvijanje odnosa učenik-učenik putem radionica Broj radionica Odjeljenski starjesina i Strucni saradnici Kontinuirano  Uprava škole, Tim za kvalitet  Školski budzet
Razvijanje odnosa učenik-nastavnik putem zajednickih akcija Broj zajednickih akcija, manifestacija i aktivnosti Odjeljenski starjesina  Strucni saradnici i nastavno osoblje Kontinuirano Uprava škole, Tim za kvalitet Školski budzet
Razvijanje odnosa roditelj-nastavnik putem zajednickih aktivnosti Broj zajednickih aktivnosti Odjeljenski starjesina  Strucni saradnici i nastavno osoblje Kontinuirano  Uprava škole, Tim za kvalitet Školski budzet

II  Poboljsanje saradnje škole sa subjektima koji su direktno ili indirektno ukljuceni u rad škole
Cilj 2.1: Poboljsati  saradnju sa roditeljima
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Radionica na temu „Saradnjom sa roditeljima do uspjeha“ Odrzana radionica zapisnik sa zaključcima Odjeljenske starjesine, Uprava škole Oktobar 2010 Strucni saradnici, roditelji
Cilj 2.2: Poboljsati  saradnju sa lokalnom zajednicom
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Razvijanje saradnje sa lokalnom zajednicom kroz zajednicke akcije  Broj zajednickih akcija Uprava škole i lokalna zajednica Kontinuirano Strucne sluzbe škole i lokalne zajednice Budzet škole i lokalne zajednice
Cilj 2.3: Poboljsati saradnju sa socijalnim partnerima
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Uspostavljanje saradnje sa socijalnim partnerima u cilju njihovog ucesca u izradi Godisnjeg plana rada škole Izradjen Godisnji plan rada škole i potpisani ugovori sa socijalnim partnerima Uprava škole Avgust – septembar 2010.  
Formiranje Zajednickog tijela  socijalnih partnera i škole: Pcelarsko drustvo i Udruzenje poljoprivrednika i vocara Plava Formirano udruzenje, (statut i/ili akt o osnivanju) Uprava škole i socijalni partneri IV kvartal 2010. Godine Lokalna uprava
Sastanci i diskusije sa socijalnim partnerima Broj sastanaka, zapisnici sa sastanaka Profesori prakticne nastave, uprava škole, socijalni partneri Kontinuirano Tim za kvalitet
Cilj 2.4: Poboljsati  saradnju sa drugim obrazovnim institucijama
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Saradnja sa osnovnim školama putem realizacije programa profesionalne orijentacije i organizovanja „Dana otvorenih vrata“ Realizovani programi profesionalne orijentacije i odrzani „Dani otvorenih vrata“ Strucne sluzbe osnovnih i srednje škole, Uprave osnovnih i srednje škole Svake godine I i II kvartal Tim za kvalitet MPN, projekti
Saradnja sa srednjim školama u okruzenju, regiji i na medjunarodnom nivou kroz zajednicke projekte i aktivnosti Broj realizovanih projekata i aktivnosti Uprava škole, Tim za kvalitet i tim za profesionalni razvoj na niovu škole Kontinuirano  MPN, Lokalna uprava, CSO, IPA  fondovi i drugi donator
Saradnja sa ustanovama viseg i visokog obrazovanja kroz pracenje upisa svrsenih srednjoškolaca i njihovog daljeg uspjeha Izvjestaj o pracenju učenika nakon zavrsene srednje škole i u toku studiranja Uprava škole Kontinuirano Tim za kvalitet Školski budzet


III   Razvijanje ucenickih znanja i odgovornosti
Cilj 3.1:  Ucesce u projektima i primjenjivost stecenih znanja i vjestina
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Ukljucivanje učenika u projekte – školske, lokalne, regionalne, nacionalne i medjunarodne Broj učenika ukljucenih u projekte i broj realizovanih projekata Uprava škole, Tim za kvalitet Kontinuirano Tim za profesionalni razvoj na nivou škole MPN, Lokalna uprava, CSO, IPA  fondovi i drugi donator
Implementacija projekta „Ucenicko preduzetnistvo“ Broj osnovanih preduzeca Uprava škole, mentori Januar 2011. – decembar 2011. Direkcija za razvoj MSP, CSO BIP
Cilj 3.2:  Ucesce na takmicenjima
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Animirati učenike da ucestvuju na takmicenjima Broj učenika uzainteresovanih za ucesce na  takmicenju Predmetni nastavnici Kontinuirano Uprava škole, strucni saradnici
Evidencija učenika – potencijalnih takmicara Broj učenika koji ce uzeti ucesce na takmicenjima Predmetni nastavnici Oktobar 2010. Godine Uprava škole, strucni saradnici
Priprema učenika za takmicenje Osvojena mjesta Predmetni nastavnici i aktivi Oktobar2010. – April 2011.  Uprava škole, strucni saradnici MPN, CSO i drugi moguci donatori
Cilj 3.3: Ucesce u vannastavnim i vanškolskim aktivnostima
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Realizacija projekta Sacuvajmo od zaborava“  -obogatiti postojeci sadrzaj  Obogacen etno muzej škole i objavljena zbirka proze i poezije „Sacuvajmo od zaborava“ Rukovodilac literarne sekcije Maj 2011. Uprava škole, Tim za kvalitet MPN, Školski budzet
Ucesce u aktivnostima ekoloske sekcije – uredjenje školskog dvorista, akcije ciscenja, posumljavanja, uredjenja spomen obelezja Broj učenika koji su clanovi sekcije i broj obavljenih akcija Rukovodilac ekoloske sekcije Kontinuirano Uprava škole Školski budzet, lokalna zajednica, NVO sektor
Organizovanje sportskih takmicenja Broj organizovanjih takmicenja i broj učenika ucesnika Rukovodioci sportskih sekcija IV kvartal 2010. i II kvartal 2011. god Uprava škole Školski budzet i lokalna zajednica
Ucesce u manifestacijama lokalnog karaktera  Broj učenika koji ucestvuju na manifestacijama Tim za proslave i manifestacije U vrijeme odrzavanja manifestacija Centar za kulturu
IV  Upisna politika orijentisana na tržište rada
Cilj 4.1: Pratiti i analizirati zainteresovanost učenika, roditelja i lokalne zajednice za oblast poljoprovrede, turizma i ugostiteljstva
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Evidentiranje broja upisanih učenika u I razred Urađena analiza i preporuke Škola Na početku svake školske godine  
Anketiranje učenika, roditelja, poslodavaca, zavoda za zapošljavanje  i lokalne zajednice o zainteresovanosti za obrazovanje na području rada poljoprivede, turizma i ugostiteljstva Rezultati anketa sa zaključcima i preporukama Tim za kvalitet I i II kvartal svake školske godine Uprave Osnovnih škola, učenici, roditelji, Zavod za zapošljavanje, Poslodavci, predstavnici lokalne zajednice MPN, CSO, Lokalna uprava, MNE/011
Definisanje kriterijuma upisa učenika u obrazovne profile u područjima rada poljoprivede, turizma i ugostiteljstva Definisani kriterijumi za upis Uprava škole II i III kvartal svake školske godine MPN, CSO, škole
Cilj 4.2: Usklađivanje upisa učenika sa strategijom razvoja Opštine Plav , lokalnog .regionalnog  i šireg tržišta rada
Aktivnosti Indikatori Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Usaglašavanje upisne politike škole sa regionalnim i širim zahtjevima tržišta rada u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, poslodavcima Urađena analiza o stepenu usaglašenosti upisne politike škole sa zahtjevima tržišta rada Uprava škole, predstavnici Zavoda za zapošljavanje i zainteresovani poslodavci II kvartal svake školske godine MPN, CSO, MNE/011 MPN, CSO, MNE/011, ZZŠ
V   Podizanje kvaliteta praktičnog obrazovanja
Cilj 5.1: Formiranje oglednog poljoprivrednog dobra i kabineta za poljoprivrednu grupu predmeta
Aktivnosti Indikatori  Nosioci aktivnosti Vremenski okvir Pomoc u realizaciji Izvor sredstava
Odabir odgovarajućeg zemljišta, uređenje zemljišta  Formirano i uređeno ogledno poloprivredno dobro Direktor, profesori poljoprivredne grupe predmeta, lokalna zajednica i poslodavci IV kvartal 2010. i nadalje MPN, CSO, MNE/011 MPN, CSO, MNE/011
opremanje dobra, ukljucujuci plastenike, razne zasade, propratnu opremu, zasada, nabavka pčela, košnica Lista dopremljenog inventara Direktor, profesori poljoprivredne grupe predmeta, lokalna zajednica i poslodavci IV kvartal 2010. i nadalje MPN, CSO, MNE/011 MPN, CSO, MNE/011, lokalna zajednica
Izrada projekta za kabinet Urađen projekat Direktor u saradnji sa odabranim arhitektom IV kvartal 2010. i I kvartal 2011. Godine  MPN, CSO, MNE/011 MPN,  CSO, MNE/011, lokalna zajednica
Nabavka i opremanje kabineta za poljoprivrednu grupu predmeta; biologije I hemije Lista dopremljenog inventara Direktor u saradnji sa profesorima poljoprivredne  grupe predmeta, hemije i biologije;  II, III I IV  kvartal 2011. Godine  MPN, CSO, MNE/011 MPN,  CSO, MNE/011, donatori
Cilj 5.2: Dogradnja I renoviranje učeničkog restorana
Aktivnost Indikatori Nosilac aktivnosti Vremenski okvir Pomoć u realizaciji Izvor sredstava
renoviranje i dogradnja segmenta škole za potrebe prakticne nastave iz oblasti turizma, kuhinje i školskog restorana) Dograđen, renoviran I Opremljen učenički restoran; Lista inventara Direktor, profesori ugostiteljske grupe predmeta, poslodavci iz ove oblasti(socijalni partneri) II, III I IV  kvartal 2011.  CSO, MNE/011  CSO, MNE/011, lokalna zajednica
Opremanje segmenta škole za potrebe prakticne nastave iz oblasti turizma, kuhinje i školskog restorana  Lista inventara Direktor, profesori ugostiteljske grupe predmeta, poslodavci iz ove oblasti(socijalni partneri) II i III (i IV) kvartal 2011.  CSO, MNE/011 Projekat  CSO, MNE/011 Projekat, lokalna zajednica
Cilj 5.3: Formiranje kabineta za turizam
Aktivnost Indikatori Nosilac aktivnosti Vremenski okvir Pomoć u realizaciji Izvor sredstava
Izrada projekta kabineta za turizam Urađen projekat Direktor u saradnji sa odabranim arhitektom III i IV kvartal 2010.  MPN, CSO, MNE/011 MPN,  CSO, MNE/011, lokalna zajednica
Nabavka i opremanje kabineta za turizam (namještaj sa pratećom tehničkom opremom) Opremljen kabinet za turizam, Direktor u saradnji sa profesorima turističke grupe predmeta i poslodavcima iz ove oblasti (socijalni partneri) IV kvartal 2010. – I kvartal 2011. Godine  MPN, CSO, MNE/011 MPN,  CSO, MNE/011, lokalna zajednica
Cilj 5.4: Praćenje stepena realizacije praktične nastave
Aktivnost Indikatori Nosilac aktivnosti Vremenski okvir Pomoć u realizaciji Izvor sredstava
Prikupljanje mišljenja putem ankete, poslodavaca – socijalnih partnera o kvalitetu realizacije praktičnog obrazovanja Analiza sakupljenih mišljenja poslodavaca sa zaljučcima i preporukama za poboljšanje Nastavnici praktične nastave, Tim za kvalitet, poslodavci Kontinuirano Uprava škole
Prikupljanje mišljenja putem ankete,  učenika koji obavljaju praktičnu nastavu o kvalitetu realizacije praktičnog obrazovanja Analiza sakupljenih mišljenja učenika sa zaljučcima i preporukama za poboljšanje Nastavnici praktične nastave, Tim za kvalitet i učenici Kontinuriano Uprava škole


MONITORING I EVALUACIJA
Cilj Način i vrijeme praćenja Odgovorno lice Koga treba informisati
I Unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u školi Ček listeTestovi znanjaUpitniciAnketeRazgovoriIzvještaji sa hospitovanjaŠkolska dokumentacijaTromjesečni i šestomjesečni izvještaji o realizovanom Direktor: Ramo Kolašinac; Pomoćnik direktora: Ranko Bojović; školski psiholog: Džana Baković; članovi Tima za kvalitet Školski Odbor, nastavničko vijeće, Savjet roditelja, MPIN, CSO, ZŠ
II  Poboljsanje saradnje škole sa subjektima koji su direktno ili indirektno ukljuceni u rad škole UpitniciAnketeRazgovoriMišljenja poslodavacaMišljenja učenikaTromjesečni i šestomjesečni izvještaji o realizovanom Direktor: Ramo Kolašinac; Pomoćnik direktora: Ranko Bojović; školski psiholog: Džana Baković; članovi Tima za kvalitet Školski Odbor, nastavničko vijeće, Savjet roditelja,
III   Razvijanje ucenickih znanja i odgovornosti Testovi znanjaUpitniciAnketeRazgovoriEvidencija o realizovanim  projektimaEvidencija o realizovanim vannastavnim aktivnostima(dodatna, dopunska, sekcije)Školska dokumentacijaTromjesečni i šestomjesečni izvještaji o realizovanom Direktor: Ramo Kolašinac; Pomoćnik direktora: Ranko Bojović; školski psiholog: Džana Baković; članovi Tima za kvalitet Školski Odbor, nastavničko vijeće, Savjet roditelja,
IV  Upisna politika orijentisana na tržište rada  UpitniciAnketeŠkolska dokumentacijaIzvještaj Zavoda za zapošljavanjeZahtjevi tržišta rada i socijalnih partneraGodišnji  izvještaji o realizovanom Direktor: Ramo Kolašinac; Pomoćnik direktora: Ranko Bojović; školski psiholog: Džana Baković; članovi Tima za kvalitet Školski Odbor, nastavničko vijeće, Savjet roditelja, Mpin, CSO, ZŠ
V   Podizanje kvaliteta praktičnog obrazovanja Projekti na području Poljoprivrede, Turizma i UgostiteljstvaUpitniciAnketeRazgovoriŠkolska dokumentacijaTromjesečni i šestomjesečni izvještaji o realizovanom Direktor: Ramo Kolašinac; Pomoćnik direktora: Ranko Bojović; školski psiholog: Džana Baković; članovi Tima za kvalitet Školski Odbor, nastavničko vijeće, Savjet roditelja,  MpiN, CSO
EVALUACIJAOCEKIVANI REZULTATI INDIKATORI INSTRUMENTI
Unaprijeđen i osavremenjen nastavni procesBolja komunikacija i saradnja u školiVeća motivacija učenika za učenjemVeći broj nastavnika koji se stručno usavršavajuUključenost učenika u vannastavne aktivnosti i takmičenja i veća odgovornost učenikaBolji kvalitet praktične nastaveBolja saradnja sa svim subjektima uključenim u rad naše školeUsklađenost upisne politike sa stvarnim potrebama tržišta rada Broj održanih oglednih časovaBroj održanih radionicaRezultati testiranjaBroj predavanjaBroj nastavnika koji se stručno usavršavajuBroj licenciranih treneraBroj učenika uključenih u vannastavne aktivnostiOsvojena mjesta na takmičenjimaStepen opremljenosti školeFormirano poljoprivredno ogledno dobroDograđen I renoviran učenički restoran restoranMišljenja socijalnih partneraMišljenja učenikaBroj manifestacija, projekata, aktivnosti u kojima učestvuju učenici, roditelji, nastavnici i članovi lokalne zajedniceDefinisani kriterijumi za upisUrađena analiza o stepenu usaglašenosti upisne politike škole sa zahtjevima tržišta rada Ček listeTestovi znanjaUpitniciAnketeRazgovoriIzvještaji sa hospitovanjaŠkolska dokumentacija

GRUPA KOJA JE URADILA PROGRAM RAZVOJA ŠKOLE:
Direktor škole: Ramo KolašinacPomoćnik direktora: Ranko BojovićŠkolski psiholog: Džana BakovićProfesor engleskog jezika: Sanela Bektešević


brojac poseta

brojac poseta
Back to content | Back to main menu